Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
03 Gästrikland & Halland

Ockelboverken (Brattfors, Wij, Jädraås mfl)

2009-03-23 18:27 #0 av: KingZap

 

(Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan, 1914)

Ockelboverken kallas med ett gemensamt namn de i Gäfleborgs län belägna järnbruken Vij, Brattfors, Jädraås, Åbron, Åmot, Katrineberg, Svabensverk och Hillevik samt Dådran i Kopparbergs län, af hvilka nu endast de tre förstnämnda äro i gång. Sedan flertalet af dessa verk 1887 förvärfvats af Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag, plägar detta bolags hela egendom i Gäfleborgs och Kopparbergs län betecknas med namnet Ockelboverken.

Drottning Kristina förlänade 1649 åt kammarrådet M. Augustinsson Leijonsköld skattefrälseräntorna från 100 hemman i åtskilliga socknar, hvaraf flertalet skulle uppbäras af Vij säteris egare på grund af 1683 gifven k. resolution. Leijonskölds arfvingar öfverläto 1673 genom salubref för 12,000 speciedaler de på ofvannämnda sätt förvärfvade rättigheterna, i hvad de rörde Ockelbo och Valbo socknar, åt arkiatern lifmedikus Sv. Broms. Denne upptog Äbrogrufvan på Vi j-hemmanens skog och förvärfvade af sin svåger borgaren i Arboga Rob. Petré de af denne 1673 anlagda Åbrons masugn och Brattfors hammarsmedja. Äfven anlades 1676 Viksjö bruk i Hamrånge socken och Åmots bruk, som privilegierades 1710. Nämnda bruk med grufvor och skogar öfvergingo genom Broms' dotter till biskopen i Västerås K. Carlsson, ärfdes af hans söner (adlade Cederström), af hvilka Sv. Cederström, sedermera hofmarskalk, genom lösen blef ensam egare och efterträddes af sonen hofmarskalken Tomas och sonsonen Karl Cederstiöm. Under den sistnämndes tid inköptes 1778 det 1758 anlagda och 1764 privilegierade Katrinebergs bruk med underlydande i Hanebo och Bollnäs socknar. Han sålde 1793 sina fastigheter i Ockelbo, Bollnäs, Hanebo och Hamrånge socknar till sin kusin kanslirådet, sedermera öfverhofjägmästaren grefve M. Bunge, som anlade Vij manufakturverk och utvidgade anläggningarna vid Brattfors och Viksjö, hvilket han 1803 sålde till David Schinkel. Bunges konkursmassa sålde 1816 Ockelboverken (Åbron, Brattfors, Åmot, Vij och Katrinebergs bruk med underlydande hemman, frälseräntor m. m.) till direktören J. A. Åberg, hvars söner Herman Teodor och Joh. Alb. Salomon egde verken gemensamt till den förres död (1834), hvarefter den sistnämnde genom arf och lösen blef ensam egare. Under dessas tid anlades 1856 Jädraås masugn och Avaströms sågverk vid Gäflebukten. Efter Åbergs död (1885) sålde arfvin-garna 1887 Ockelboverken (bildande en nästan sammanhängande komplex af nära fem kvadratmil) till Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag, som då blef egare äfven till Vintjärn-Jädraås järnväg, sedermera utbyggd till Dala-Ockelbo- Norrsundets järnväg (se d. o.). 1878 köpte bolaget Dådrans 1804 anlagda järnbruk i Rättviks socken med tillydande hemman, grufvor och skogar i flera Dalasocknar och 1880 Svabensverks järnbruk i Alfta socken (hvilket anlagts 1799 af bergmästaren Ant. Svab och senast egdes af geheimekommer-serådet A. von Hausemann i Berlin) med underlydande hemman och skogar i Alfta, Svärdsjö, Rättviks och Sundborns socknar. Hillevik med tillhörande hemman och skogar köptes 1903 för 1,305,000 kr., men verksamheten där är nedlagd. Kopparbergs och Hofors sågverks-a.-b. bildades 1862 af Stora Kopparbergs bergslag, Hoforsverken och major V. Nisser för gemensamma skogsköp. Den nuv. bolagsordningen fastställdes 1885, och aktiekapitalet är numera 15 mill. kr. Det drifver järntillverkning och järnförädling vid Vij, Brattfors och Jädraås, sågverksrörelse vid Norrsundet (se d. o.) samt vid Korsnäs i Vika socken och Linghed i Svärdsjö socken, malm brytes från grufvor i Vin-tjärnsfältet, som bolaget eger tills, med Stora Kopparbergs bergslags a.-b. Det förfogar öfver en af landets största skogs- och industripossessioner med en skogsareal af öfver 2,000 kvkm. Dess fastigheter omfatta enligt landshöfdingeämbetenas uppgifter i 11 socknar samt städerna Gäfle och Söderhamn inom Gäfleborgs län 54,533 mtl med ett taxeringsvärde af 11,221,700 kr. (1910), hvaraf 2,419,200 kr. å verk och inrättningar, samt inom 18 socknar i Kopparbergs län värden af 7,577,800 kr., hvaraf 852,700 kr. å verk och inrättningar.

[Källa: Nordisk Familjebok ]

Anmäl
2009-03-24 09:53 #1 av: Bjornen

När detta skrevs var det nästan rätt men varken före eller efteråt tycker jag att det är korrekt. Det gäller särskilt Svabensverk och Dådran.

Svabensverk fick privilegier i Flät 1799 och kallades från början därför Fläts bruk. Troligen 1801 (i alla fall påbörjas herrgårdsbyggnaden 1801 och troligen i maj månad) började bruket byggas i nuvarande Svabensverk omkring 1 mil söder om den först tilltänkta platsen av Anton Svab. Ett flertal konkurser har den haft fler olika ägarkonstellationer.

Kopparbergs och Hofors Sågverks AB. kommer över mark i samband med storskiftet 1858 och detta särskilt i Envikens socken och anlägger flottleden från Amungen. En stor del av verksamheten var i Övertänger i Enviken där Hergården byggdes på ett hemman som de köpte troligen under storskiftet eller strax före. Järnvägen från Linghed och till Vintjärn bygger de till från den tidigare järnvägen från Vintjärns gruvor till Ockelbo, samt även bygger ut järnvägen till Norrsundet.

Jag stannar där annars blir det för mycket att skriva. Den kompletta historien passar inte in i detta forum om man ska beskriva verksamheten som kommer att omfatta hundratals sidor. Jag förfogar över stora mängder av material om dessa bruk och skogar.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.